Digital and professionalism. Update on the ongoing IAB projects on Viewability and Ad Fraud

Version française ci-dessous

Digital en professionaliteit: Situatie van de lopende IAB-werkzaamheden rond Viewability en Ad fraud.

Het IAB België heeft zich steeds tot taak gesteld om de spelers op de digitale markt te begeleiden en zo de sector te professionaliseren. Het IAB neemt sinds meerdere maanden de problematiek rond viewability, ad fraud, ad blockers, enzovoort heel ernstig. De organisatie doet dit vanuit het bewustzijn dat de digitale markt alleen tot verdere ontwikkeling kan komen in een duidelijke omgeving die door alle spelers gekend is en waarop zij met zijn allen toezicht houden. Deze proactieve aanpak heeft tot doel snel tegemoet te kunnen komen aan de vragen en wensen van al onze leden of het nu om adverteerders, uitgevers of agentschappen gaat.

Volgend op de position paper van de UBA van 21 oktober laatstleden, lijkt het ons noodzakelijk om opnieuw te bekijken hoe de lopende of voorbije werkzaamheden ervoor staan, zodat alle betrokken organisaties of partijen voordeel kunnen trekken uit onze gezamenlijke inspanningen.

 • Ad blockers: informatie, benchmarks, LEAN en DEAL programma’s (IAB – DMA – UBA)
  • December 2015: informatie- en opleidingsnamiddag ‘Ad blockers Atelier’ (meer informatie hier), in samenwerking met DMA.
  • Februari 2016: meeting met de UBA. Informatie-uitwisseling en voorstel tot samenwerking rond het thema ad blockers of de opdringerigheid van reclameformaten.
  • Op internationaal niveau heeft het IAB meerdere LEAN en DEAL informatie- en opleidingsprogramma’s opgezet om de belanghebbenden aan te sporen het digitale potentieel beter te gebruiken zonder de verwerping ervan door de consumenten te veroorzaken.
 • Viewability: currency, standaardtool en informatie (IAB – GRP – DMA – OPPA – UMA)
  • Augustus 2015: 1e stand van zaken over de meetstandaarden van viewability met IAB Europa.
  • Januari 2016: 1e Belgische bespreking van de video viewability standaarden (agentschappen, uitgevers, reclameregieën), technische controle van de implementeringsmogelijkheid van deze currency’s in België, cross-mediale samenwerking met de GRP voor de keuze van de currency die de voorkeur op de markt geniet, informatie van de UBA in digital commission.
  • Juni 2016: Presentatie van de ‘State of Viewability in Belgium’ in de media GRP-sessie (hier of op aanvraag beschikbaar), informatie van de UBA in digitale commissie.
  • Augustus 2016: Vastleggen van de aanstaande prioriteiten (met de OPPA – DMA – UMA)
   • 1) keuze van een door iedereen gebruikte standaardtool
   • 2) vastleggen van de metrics die de basis vormen voor reporting en commerciële besprekingen
   • 3) vorming en opheldering met betrekking tot viewability (meting van efficiency is niet de meting van effectiveness)
  • Oktober 2016: lancering van de IAB Viewability-werkgroep
  • November 2016: stand van vooruitgang van de verschillende projecten
 • Ad fraud: Ad fraud in Belgium, where we are, what we can do (IAB – UMA – OPPA – UBA)
  • Juni 2016: informatie van de UBA in digital commission over de eerste Belgische benchmarks
  • Sept 2016: Volledige stand van zaken en voorstelling van oplossingen aangeboden aan de UBA (slides beschikbaar op aanvraag). Akkoord over een samenwerking met het doel gezamenlijke aanbevelingen vast te leggen, evenaals een ‘checklist’ van beschikbare controleopties (brand safety, pre-bid check…).

De thema’s ‘Viewability’ en ‘Ad fraud’ zijn tot besluit belangrijke dossiers. Het IAB België, in samenwerking met de UMA, OPPA en DMA, werkt vandaag aan richtlijnen, maar ook aan de uitbouw van een gemeenschappelijke tool voor de verschillende marktspelers waarmee het de zichtbaarheidsgraad van advertenties objectief kan beschouwen. Dit gebeurt gelijklopend met de opvolging van de digitale standaarden, evenals hun afstemming op de standaarden van de andere media. Het doel daarbij is om, onder andere, dit alles met alle belanghebbenden te delen.

_________________________________

Digital et professionnalisme: point sur les chantiers IAB en cours sur la Viewability et l’Ad fraud.

L’IAB Belgique a toujours eu pour mission d’accompagner les acteurs du marché digital afin de professionnaliser le secteur. Consciente que le marché digital ne peut continuer à se développer que dans un environnement clair, contrôlé et maitrisé par tous les acteurs, l’IAB a pris, depuis plusieurs mois, les problématiques de la viewability, de l’ad fraud, des ad blockers… très au sérieux. Le but de ces actions pro-actives, est de pouvoir répondre rapidement aux questions & demandes de nos membres qu’ils soient annonceurs, publishers, agences…

Suite au position paper de l’UBA l’Ad Fraud, publié le 21 octobre dernier, il nous semble nécessaire de refaire un point sur les chantiers en cours ou passés, afin que toutes les associations ou parties concernées puissent profiter de nos efforts communs.

 • Ad blockers : Information, benchmarks , LEAN and programmes (IAB – DMA – UBA)
  • Décembre 2015 : après-midi d’information & de formation « Atelier Ad blockers » (plus d’infos ici), en collaboration avec la DMA.
  • Février 2016: meeting avec l’UBA. Echange d’informations et proposition de collaboration sur le sujet des ad-blockers ou de l’intrusivité des formats publicitaires.
  • Au niveau international, l’IAB a mis en place plusieurs programmes d’information et de formation (LEAN, DEAL) pour inciter les acteurs à mieux utiliser le potentiel des media digitaux sans occasionner de rejet de la part des consommateurs.
 • Viewability : currency, outil standard et information (IAB – GRP – DMA – OPPA – UMA)
  • Août 2015 : 1er état des lieux sur les standards de mesure de la viewability avec l’IAB Europe
  • Janvier 2016 : 1e discussion belges sur les standards de viewability video (agences, publishers, régies), vérification technique de la possibilité d’implémentation de ces currencies en Belgique, collaboration cross-media avec le GRP sur le choix de la currency préférée du marché, information de l’UBA en commission digitale.
  • Juin 2016 : Présentation du « State of Viewability in Belgium » en Media session GRP (disponible ici ou sur demande), information de l’UBA en commission digitale
  • Août 2016 : Validation des prochaines priorités (avec l’OPPA – DMA – UMA)
   • 1) choix d’un outil standard utilisés par tous
   • 2) détermination des metrics servant de base au reporting et discussions commerciales
   • 3) éducation et démystification concernant la viewability (mesure d’efficiency, différente de la mesure d’effectiveness)
  • Octobre 2016 : lancement du work group IAB Viewability
  • Novembre 2016 : status sur l’avancée des différents projets
 • Ad fraud : Ad fraud in Belgium, where we are, what we can do (IAB – UMA – OPPA – UBA)
  • Juin 2016 : information de l’UBA en commission digitale sur les 1ers benchmarks belges
  • Sept 2016 : Etat des lieux complet et propositions de solutions présentées à l’UBA (slides disponibles sur demande). Accord sur une collaboration en vue d’établir des recommandations communes, ainsi qu’une «check list» d’options de vérification disponibles (brand safety, pre-bid check…).

Les sujets de la « Viewability » et de l’ « Adfraud » sont donc des dossiers importants. L’IAB Belgique, en collaboration avec l’UMA, l’OPPA et la DMA, travaille aujourd’hui sur des guidelines mais aussi sur la mise en place d’un outil commun aux différents acteurs qui permettra d’objectiver le niveau de visibilité des annonces publicitaires. Ceci parallèlement au suivi des standards digitaux ainsi que leur adéquation aux standards des autres media. L’objectif étant, entre autres, de partager tout cela avec l’ensemble des acteurs.

0 comments on “Digital and professionalism. Update on the ongoing IAB projects on Viewability and Ad Fraud”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.